تشریفات ترانزیت

تشریفات ترانزیت

          الف) ترانزیت داخلی

1-    ورود کالا به گمرک

1-1)           اخذ برگه ورود و ورود کالا به گمرک

1-2)           توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول پر

1-3)           تخلیه کالا و صدور قبض انبار

 

2-    تنظیم اظهارنامه

2-1)           تکمیل 3 نسخه اظهار ترانزیت داخلی به صورت چاپی

2-2)           الصاق مدارک مورد نیاز به اظهارها و لاک و مهر آنها

           مدارک مورد نیاز:

-        تصویر کارت بازرگانی معتبر

-        تصویر وکالتنامه صاحب کالا به نماینده وی (در ترانزیت شخصی)

-        تصویر وکالتنامه شرکت حمل به نماینده وی(در حمل یکسره)

-        تصویر کارت حق العملکاری (حسب مورد)

-        تصویر وکالتنامه یا معرفینامه حق العملکار (حسب مورد)

-        پروانه فعالیت معتبر شرکت حمل

-        قبض باسکول

-        تصویر بارنامه

-        اصل و تصویر CMR

-        قبض انبار(حسب مورد)

-        تصویر ثبت سفارش

-        تصویر فاکتور

-        تصویر فهرست عدلبندی

-        تصویر بیمه نامه

-        اصل مجوز ترانزیت (حسب مورد)

 

3-    ماده 14 و تعهدات

3-1)           ضرب مهر تائید عدم بدهی مالی یا تعهد معوقه صاحب کالا

 

4-    تشریفات ارزیابی

4-1)           مراجعه به دایره ترانزیت جهت بررسی صحت اسناد، مدارک، مندرجات اظهار و صلاحیت اظهار کننده و همچنین تخصیص شماره کوتاژ

4-2)           مراجعه به دایره کوتاژ جهت ثبت مشخصات اظهار در دفتر کوتاژ

4-3)           ارزیابی کالا که شامل رویت کالا، ظهر نویسی اظهارها، بررسی اسناد، مدارک، تعرفه و کنترل محاسبات و تطبیق با قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین گزارش مغایرتها، پلمپ وسیله نقلیه، محاسبه مبلغ تضمین و امضاء اظهارها میباشد.

4-4)           بررسی ارزش کالا که در حین انجام تشریفات ارزیابی توسط کارشناس واحد ارزش انجام میگیرد.

4-5)           مراجعه به مسئول ترانزیت جهت بررسی اظهار و محاسبات و کنترل مراحل طی شده، تائید تضمین و اختصاص شماره ارزیابی

4-6)           مراجعه به معاونت ترانزیت جهت تائید مبلغ تضمین

4-7)           مراجعه به امور مالی و سپردن تضمین

4-8)           درصورتیکه ترخیص کالای صادراتی مشمول پرداخت هزینه باشد، ارزیاب مبلغ را اعلام نموده و پس از تائید مسئول ترانزیت پرداخت میشود.

4-9)           مراجعه به دایره صندوق و صدور پروانه به منظور پرینت پروانه و رسید پرداخت وجه و درج تضمین ارائه شده در پروانه

4-10)       مراجعه به مسئول ترانزیت جهت تائید و امضاء نهائی پروانه و تحویل یک نسخه اظهار و پروانه به اظهارکننده و ارسال یک نسخه اظهار و پروانه به گمرک مقصد

 

5-    خروج کالا از گمرک مبدا

5-1)           مسئول درب خروج، اتمام فرایند ترخیص کالا را کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از صحت ارزش، تعرفه، پلمپ و مطابقت تشریفات انجام شده با قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردت و حسن انجام کلیه مراحل، پروانه را با ذکر تاریخ خروج کالا مهر و امضاء مینماید.

 

6-    ورود کالا به گمرک مقصد

6-1)           اخذ برگه ورود و ورود کالا به گمرک

6-2)           توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول پر

 

7-    تشریفات ارزیابی

7-1)           مراجعه به دایره ترانزیت جهت کنترل اظهار و پروانه و تعیین ارزیاب

7-2)           ارزیابی کالا که شامل رویت وسیله نقلیه و کنترل سلامت پلمپ و سپس فک پلمپ و ارزیابی اجمالی محموله و ظهرنویسی اظهار میباشد.

7-3)           مراجعه به مسئول ترانزیت جهت بررسی مجدد اظهار و ظهرنویسی ارزیاب. در صورت عدم مغایرت، دستور تخلیه کالا و صدور قبض انبار صادر میشود.

7-4)           مراجعه به دایره ترانزیت و ارائه تصویر قبض انبار جهت اعلام وصول کالا به گمرک مبدا

 

8-    استرداد تضمین

8-1)           مراجعه به دایره ترانزیت گمرک مبداء و ارائه درخواست به انضمام تصاویر قبض انبار و پروانه ترانزیت

8-2)           مراجعه به امور مالی پس از صدور حکم از طرف دایره ترانزیت و استرداد تضمین

 

 

          ب) ترانزیت خارجی

1- ورود کالا به گمرک مرز ورود

1-1)           اخذ برگه ورود و ورود کالا به گمرک

1-2)           توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول پر

 

2- تنظیم اظهارنامه

2-1)           تکمیل فرم پیشنویس اظهارنامه ترانزیت خارجی

2-2)           الصاق مدارک مورد نیاز به اظهار و لاک و مهر آن

           مدارک مورد نیاز:

-        تصویر کارت بازرگانی معتبر

-        تصویر وکالتنامه شرکت حمل به نماینده وی

-        تصویر کارت حق العملکاری (حسب مورد)

-        تصویر وکالتنامه یا معرفینامه حق العملکار (حسب مورد)

-        پروانه فعالیت معتبر شرکت حمل

-        قبض باسکول

-        تصویر بارنامه

-        اصل و تصویر CMR

-        قبض انبار(حسب مورد)

-        تصویر فاکتور

-        تصویر فهرست عدلبندی

اصل مجوز ترانزیت (حسب مورد)

 

3- ماده 14 و تعهدات

3-1)           ضرب مهر تائید عدم بدهی مالی یا تعهد معوقه صاحب کالا

 

4- تشریفات ارزیابی

4-1)           مراجعه به دایره ترانزیت جهت بررسی صحت اسناد، مدارک، مندرجات اظهار و صلاحیت اظهار کننده و همچنین تخصیص شماره کوتاژ

4-2)           مراجعه به دایره کوتاژ جهت ثبت مشخصات اظهار در دفتر کوتاژ

4-3)           ارزیابی کالا که شامل رویت کالا، ظهر نویسی اظهار، بررسی اسناد، مدارک، تعرفه و کنترل محاسبات و تطبیق با قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین گزارش مغایرتها، پلمپ وسیله نقلیه، محاسبه مبلغ تضمین و امضاء اظهار میباشد.

4-4)           بررسی ارزش کالا که در حین انجام تشریفات ارزیابی توسط کارشناس واحد ارزش انجام میگیرد.

4-5)           مراجعه به مسئول ترانزیت جهت بررسی اظهار و محاسبات و کنترل مراحل طی شده، تائید تضمین و اختصاص شماره ارزیابی

4-6)           مراجعه به معاونت ترانزیت جهت تائید مبلغ تضمین

4-7)           مراجعه به امور مالی و سپردن تضمین

4-8)           درصورتیکه ترخیص کالای صادراتی مشمول پرداخت هزینه باشد، ارزیاب مبلغ را اعلام نموده و پس از تائید مسئول ترانزیت پرداخت میشود.

4-9)           مراجعه به دایره صندوق و صدور پروانه به منظور پرینت پروانه و رسید پرداخت وجه و درج تضمین ارائه شده در پروانه

4-10)       مراجعه به مسئول ترانزیت جهت تائید و امضاء نهائی پروانه و اختصاص ردیف مرزی و تحویل یک نسخه پروانه به اظهارکننده و ارسال یک نسخه اظهار و پروانه به گمرک خروجی

 

5- خروج کالا از گمرک ورودی

5-1)           مسئول درب خروج، اتمام فرایند ترخیص کالا را کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از صحت ارزش، تعرفه، پلمپ و مطابقت تشریفات انجام شده با قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردت و حسن انجام کلیه مراحل، پروانه را با ذکر تاریخ خروج کالا مهر و امضاء مینماید.

 

6- ورود کالا به گمرک خروجی

6-1)           اخذ برگه ورود و ورود کالا به گمرک

6-2)           توزین وسیله حمل و اخذ قبض باسکول پر

 

7- تشریفات ارزیابی

7-1)           مراجعه به دایره ترانزیت جهت کنترل اظهار و پروانه و تعیین ارزیاب

7-2)           ارزیابی کالا که شامل رویت وسیله نقلیه و کنترل سلامت پلمپ و سپس فک پلمپ و ارزیابی اجمالی محموله و ظهرنویسی اظهار میباشد.

7-3)           مراجعه به مسئول ترانزیت جهت بررسی مجدد اظهار و ظهرنویسی ارزیاب. در صورت عدم مغایرت، برگه ورود به منزله اجازه خروج کالا امضاء میگردد.

7-4)           مراجعه به درب خروج و انجام کنترل نهائی و ثبت تاریخ و ساعت خروج و اعلام مراتب به دایره ترانزیت جهت اعلام وصول کالا به گمرک ورودی

 

8-   استرداد تضمین

8-1)           مراجعه به دایره ترانزیت گمرک ورودی و ارائه درخواست به انضمام تصویر پروانه ترانزیت

8-2)           مراجعه به امور مالی پس از صدور حکم از طرف دایره ترانزیت و استرداد تضمینتاریخ : دوشنبه 11 آذر 1392 | 12:21 ق.ظ | نویسنده : مهدی رعنایی | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic